KA Facebook Fanbox 1.1
Nowe Media/News/Nowe „prawo dronów” wchodzi dziś w życie, zasady wykonywania lotów
środa, 07 września 2016 14:19

Nowe „prawo dronów” wchodzi dziś w życie, zasady wykonywania lotów

Redaktor:  Rafał Cisek

Dziś wchodzi w życie rozporządzenie „o dronach”, które ureguluje wreszcie pewne ważne kwestie dla operatorów bezzałogowych statków powietrznych (BSP) popularnie określanych „dronami”. Wreszcie wyraźnie rozdzielono użytkowników „rekreacyjnych” od „komercyjnych”. Ci z „licencjami” będą mieli teraz łatwiej, mniej biurokracji. Natomiast „rekreacyjni” będą musieli latać z dala od zabudowań. Wprowadzono jednak też znaczne ułatwienia dla użytkowników małych „dronów” (zazwyczaj „zabawek”) - o ile ich waga nie przekracza 0,6 kg (ich wiele ograniczeń nie obowiązuje).

Skomentuj na Facebooku


Ostatnio pisałem o tym, ze się pogorszyło dla droniarzy z licencjami przez nowe unijne przepisy tzw. Sera C. Tym razem dla odmiany się polepszy. Dziś wchodzi nowe prawo, które jest korzystne zwłaszcza dla operatorów dronów z tzw. licencjami. Wreszcie wyraźniej wydzielono amatorskie korzystanie z bezzałogowych statków powietrznych od "komercyjnego", choć wciąż wiele pytań rozwieje dopiero praktyka. Ułatwiono tez sprawę korzystającym z latających zabawek do 0,6 kg.

O nowych regulacjach unijnych tzw. sera C pisałem bardzo niedawno. Prawo to weszło bezpośrednio w życie jako rozporządzenie unijne, którego nie trzeba było implementować naszymi własnymi regulacjami. Po prostu prawo to, o którym zdecydowali decydenci z UE działa u nas bezpośrednio jako źródło prawa.

No a teraz, z dniem dzisiejszym (tj. 7 września 2016 r.) wchodzi wreszcie w życie długo wyczekiwane przez wielu droniarzy Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 sierpnia 2016 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy - Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków.

modele-centrum.pl | Sklep Modelarski - DRONY, QUADROCOPTERY
PATRON ARTYKUŁU: Modele-Centrum.pl | Sklep Modelarski - DRONY, QUADROCOPTERY


Efekt jest taki, że wciąż obowiązuje, tylko znowelizowane przez rozporządzenie zmieniające, ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy - Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków, które zostało jednak poważnie zmodyfikowane przez rozporządzenie zmieniające z dnia 8 sierpnia 2016 roku (tekst jednolity wkrótce dodam).

Najważniejsze zmiany, to m. in. to, że przestają „droniarzy” obowiązywać tzw. strefy R w miastach powyżej 25 tys. mieszkańców przewidziane przez wydane na podstawie ‪art. 119 ust. 4 pkt 1 ustawy‬ Prawo lotnicze, ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące jest zawarte ograniczenie naszych lotów nad miastami powyżej 25 tys mieszkańców. 


Ułatwiono również latanie w pobliżu dużych kontrolowanych lotnisk (tzw. strefa CTR) lotniska. Pisałem o tych kwestiach również w poprzednim artykule i swoją drogą ciekaw jestem jak się mają nowe polskie przepisy do tych unijnych (tzw. SERA C). No bo w zakresie tzw. lotów komercyjnych, to przepisy unijne jakby trochę kolidowały z nowymi polskimi przepisami.

No ale skupiając się na rozporządzeniu nowelizującym stare rozporządzenie, to ułatwienie w strefach lotnisk kontrolowanych polega na tym, że całej procedury opisywanej przeze mnie również ostatnio (wniosek do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej - PAŻP), dzwonienie na wieżę kontrolną i zgłaszanie lotów nie trzeba będzie przeprowadzać, choćbyśmy byli w strefie CTR (jak np. większość Wrocławia), o ile od granic lotniska jest co najmniej 6 km, a nasze loty nie będą wyższe niż 100 m AGL (od poziomu gruntu).

Równocześnie wprowadzono wyraźne rozróżnienie w zasadach wykonywania lotów przeznaczonych - oddzielnie dla lotów rekreacyjnych i sportowych (Załącznik 1 Rozporządzenia zmieniającego, który obecnie będzie obowiązywał jako załącznik 6 w starym, znowelizowanym rozporządzeniu), oddzielnie dla lotów innych niż rekreacyjne lub sportowe (a zatem, dla lotów określanych powszechnie jako „komercyjne” - choć brak legalnej definicji takich lotów) - Załącznik 2 Rozporządzenia zmieniającego, który obecnie będzie obowiązywał jako załącznik 6a w starym, znowelizowanym rozporządzeniu.

Oczywiście loty „komercyjne” mogą wykonywać wyłącznie osoby legitymujące się tzw. licencją, a formalnie rzecz ujmując świadectwem kwalifikacji operatora bezzałogowych statków powietrznych. Obecnie tylko takie osoby mogą latać blisko ludzi i zabudowań (aczkolwiek jest furtka dla lekkich dronów do 0,6 kg).

Zgodnie z obecnym Załącznikiem 6 do ROZPORZĄDZENIA MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy - Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków (figuruje jako Załącznik Nr 1):


4.1. Modelami latającymi wykonuje się jedynie operacje w zasięgu widoczności wzrokowej VLOS z zachowaniem następujących warunków: 1) operator lub obserwator utrzymuje kontakt wzrokowy nieuzbrojonym okiem z modelem latającym w celu określenia jego położenia względem operatora i w przestrzeni powietrznej oraz zapewnienia bezpiecznej odległości od innych statków powietrznych, przeszkód, osób, zwierząt lub mienia;

2) zapewniając w każdej fazie lotu bezpieczną odległość poziomą od osób, mienia lub innych użytkowników przestrzeni powietrznej na wypadek awarii lub utraty kontroli nad modelem latającym;

3) zachowując odległość poziomą nie mniejszą niż 100 m od granic zabudowy miejscowości, miast, osiedli lub od zgromadzeń osób na wolnym powietrzu;

4) zachowując odległość poziomą nie mniejszą niż 30 m od osób, pojazdów, obiektów budowlanych niebędących w dyspozycji lub pod kontrolą operatora;


Powyższe, oznacza, że pomimo likwidacji dla droniarzy stref R w miastach (i biurokratycznych procedur z nimi związanych), w praktyce w miastach będą mogły latać wyłącznie osoby z „licencjami” (świadectwo kwalifikacji). Żeby z kolei dla tych z licencjami nie było za łatwo, wprowadzono wymóg opracowania instrukcji operacyjnej. Zgodnie wiec z zapisami Załącznika 2 Rozporządzenia zmieniającego (a więc zgodnie z treścią Załącznika 6a rozporządzenia znowelizowanego):


5.3. Instrukcja operacyjna:
1) jest opracowywana przez podmiot świadczący usługi lotnicze;
2) określa bezpieczny sposób świadczenia usług lotniczych i zawiera w szczególności:
a) dane podmiotu świadczącego usługi lotnicze,
b) wykaz wykorzystywanych bezzałogowych statków powietrznych,
c) dane personelu ze wskazaniem posiadanych przez personel uprawnień,
d) proces analizy ryzyka wykonywanych operacji lotniczych w odniesieniu do wykorzystywanych bezzałogowych statków powietrznych,
e) listę czynności kontrolnych dokonywanych przed startem i po lądowaniu,
f) procedury i zasady wykonywania operacji lotniczych,
g) procedury awaryjne;
3) na żądanie Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego jest przedstawiana przez podmiot świadczący usługi lotnicze do wglądu;
4) jest uzupełniana i zmieniana w sposób niezbędny do utrzymania jej stałej aktualności;
5) uwzględnia zalecenia profilaktyczne Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, wydawane na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 15 lit. c ustawy.


Każdy kto ma świadectwo kwalifikacji, a zatem lata profesjonalnie, bez problemu powinien wiedzieć jak taką instrukcję napisać (a amatorzy nie potrzebują), więc zabawna jest już sytuacja obserwowana na rynku przez moich Kolegów profesjonalnych droniarzy, polegająca na tym, że już dostają spam od podejrzanych firm oferujących napisanie takiej instrukcji np. za "jedyne" 1200 zł netto. Być może opublikujemy nawet jako przykład naszą instrukcję sporządzoną na potrzeby naszej twórczej kooperatywy zajmującą się tworzeniem filmów z powietrza i nie tylko (DronFILMS.com.pl).


Natomiast w tym wszystkim przewidziano też szereg ułatwień dla osób korzystających z małych dronów, o wadze do 600 gram. Dzięki nim, jednak droniarze nawet bez licencji jednak mogą latać w miastach, ale właśnie tylko tymi małymi dronami do 0,6 kg).

Co więcej, takimi małymi dronami (do 600 gram) można latać nawet już bardzo blisko lotniska bo już w odległości większej niż 1 km od granic lotniska będącego w CTR (przypomnijmy pozostali powyżej 6 km od lotniska w strefie CTR), o ile lata się do wysokości 30 m AGL (od ziemi) lub do wysokości najwyższej przeszkody terenowej jak drzewa czy obiekty budowlane w promieniu 100 m. od operatora.

Uważam te regulacje za bardzo rozsądne. Zatem osoby mieszkające blisko lotnisk po prostu mogą latać małymi zabawkami o ile przestrzegają tych zasad - co do wysokości. Podobnie w miastach - można sobie latać o ile latamy czymś naprawdę małym. A wiadomo: jak małe, to mniejszą krzywdę zrobi w razie np. upadku.


KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO

Poprawiane: wtorek, 27 grudnia 2016 10:04
Login to post comments

Kancelaria Prawna | Kancelaria Prawa Gospodarczego i E-commerce
PolskiProgram.pl