Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej (CBKE) na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że w roku akademickim 2003/2004 decyzją z Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii wprowadzony został nowy przedmiot do programu studiów na kierunku – prawo pt. „PRAWNE I EKONOMICZNE ASPEKTY KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ”.

Przedmiot obejmuje zagadnienia związane z prawem i ekonomią nowych technologii tworzących podstawy rozwoju społeczeństwa informacyjnego. W ramach tego przedmiotu zostaną przeprowadzone 4 wykłady, które mają na celu przybliżyć studentom polskie i europejskie przepisy prawne regulujące prawne i ekonomiczne problemy, jakie wiążą się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (np. Internetu).

Przedmiot jest przeznaczony dla studentów wszystkich bloków ZSP i jest fakultatywny. Zapisy są możliwe tylko na pierwszym wykładzie i tylko zapisani studenci otrzymają zaliczenie z tego przedmiotu. Zaliczenie będzie dokonywane na podstawie frekwencji na wykładach oraz pracy pisemnej na zaproponowanych przez poszczególnych wykładowców temat (według wyboru studentów). W październiku 2003 ukaże się podręcznik do tego przedmiotu przygotowany przez wykładowców pt. „Prawne i ekonomiczne aspekty komunikacji elektronicznej”.

Szczegółowe informacje na temat tematyki poszczególnych wykładów znajdują się na stronie www.cbke.prawo.uni.wroc.pl oraz na stronie www.prawo.uni.wroc.pl.

Plan wykładów przedmiotu fakultatywnego dla studentów V roku ZSP
PRAWNE I EKONOMICZNE ASPEKTY KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Prawo konstytucyjne:

 1. Prawa człowieka w prawie informatycznym
 2. Dostęp do informacji publicznej
 3. Ochrona danych osobowych
  (wykładowcy dr Mariusz Jabłoński, dr Krzysztof Wygoda)

Prawo komunikacji elektronicznej:

 1. Prawo komunikacji elektronicznej/prawo telekomunikacyjne w Unii Europejskiej
 2. Polskie prawo komunikacji elektronicznej/ prawo telekomunikacyjne
  (wykładowca dr hab. Włodzimierz Gromski)

Prawo cywilne:

 1. Umowy zawierane za pomocą elektronicznych środków komunikacji
 2. Umowy zawierane za pomocą elektronicznych środków komunikacji
 3. Prawo własności intelektualnej w komunikacji elektronicznej
 4. Aspekty kolizyjnoprawne dokonywania czynności prawnych za pomocą elektronicznych środków komunikacji
 5. Elektroniczne czynności sądowe
 6. Elektroniczne czynności w spółkach handlowych
  (dr hab. Jacek Gołaczyński, dr Wojciech Dubis, dr Julian Jezioro)

Prawo karne:

 1. Normy prawa karnego związane z komunikacją elektroniczną.
 2. Przestępstwa dokonywane za pomocą elektronicznych środków komunikacji
  (wykładowca prof. dr hab. Ryszard Jaworski)

Ekonomia:

 1. Tendencje rozwoju technik teleinformatycznych.
 2. Wpływ technik teleinformatycznych na rozwój społeczno-gospodarczy.
  (wykładowca prof. dr hab. Witold Kwaśnicki)
Komentarze