W zeszłym tygodniu w Sejmie odbyło się I czytanie projektu nowelizacji ustawy o informatyzacji oraz innych ustaw, przygotowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zmiany mają przyczynić się do zwiększenia znaczenia dokumentów elektronicznych w administracji i sprawią, że urzędy przestaną nas prosić o podawanie wciąż tych samych danych.

Przygotowany w MSWiA projekt obejmuje zmianę ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, Kodeksu postępowania administracyjnego i Ordynacji podatkowej. Projekt jest elementem realizacji programu Polska Cyfrowa.

MSWiA chce, aby w postępowaniu administracyjnym dokument elektroniczny miał taką samą moc jak dokument papierowy. Poza tym administracja nie będzie mogła żądać od nas danych, które sama już posiada.

Celem zmian jest również usunięcie barier prawnych i proceduralnych w dostępie do usług oferowanych przez podmioty publiczne. Zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego oraz Ordynacji podatkowej mają umożliwić urzędom załatwianie spraw przy zastosowaniu dokumentów elektronicznych doręczanych środkami komunikacji elektronicznej tam, gdzie dotąd zasadą było wykorzystywanie wyłącznie postaci papierowej.

Według autorów projektu dokument elektroniczny będzie mógł zawierać m.in. pozwolenie na budowę, decyzję o podziale nieruchomości czy też o przyznaniu koncesji na alkohol. Przepisy mają tworzyć warunki dla współpracy pomiędzy systemami, których obywatele i przedsiębiorcy używają (zagadnienia interoperacyjności).

MSWiA proponuje też nową metodę uwierzytelniania klientów administracji – Zaufany Profil. To darmowe narzędzie udostępnione przez ePUAP. Będzie ono umożliwiało składanie pism do administracji bez konieczności stosowania dodatkowych podpisów elektronicznych.

Resort chce, aby za pośrednictwem ePUAP-u poszczególne urzędy mogły świadczyć swoje usługi na rzecz obywateli czy przedsiębiorców na ich wniosek, niezależnie od tego, czy do „załatwienia” danej sprawy niezbędne jest zaangażowanie jednej czy wielu instytucji publicznych.

Ponadto projekt rozszerza krąg podmiotów zobowiązanych do stosowania przepisów ustawy (m.in. o jednostki badawczo-rozwojowe, uczelnie publiczne, sądy administracyjne). Projekt jest dostępny do pobrania na stronach Sejmu RP.

Więcej na temat zmian w Ordynacji podatkowej można przeczytać w Gazecie Prawnej. Do istotnych zmian należy: wprowadzenie możliwości składania wniosku o interpretację indywidualną w formie elektronicznej i możliwość dostępu online do pism składanych w formie dokumentu elektronicznego.

Źródło: MSWiA

  PROJEKTY: Cyfrowa Polska 2011?
  Legislacja: Rząd chce zwiększyć znaczenie e-dokumentów
  Konferencje|Wykłady: Informatyzacja administracji publicznej
  Seminars: Dostęp do informacji publicznej w Polsce – czy konieczne są zmiany?
  Konferencje|Wykłady: Nowe prawo komunikacyjne
  Legislacja: Nowe przepisy prawa telekomunikacyjnego do zmiany
  Listy od Czytelników: ZUS kłamie
  Wiadomości: Neutralność technologiczna Polski
  Wiadomości: Prawo jak Linux?
  Wiadomości: VAT (na Internet) zniesiony, ceny w górę?

Komentarze