W zeszły piątek, 19 wrzesnia 2003 r., Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Nowela precyzuje szereg niejasności jakie powstały podczas 2 letnirgo obowiązywania ustawy (m. inn. chodzi o sporne kwestie dot. zachowania terminu do odstąpienia oraz jego skutków).

W szczególności wyjasnione wreszcie expressis verbis, iż konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od zawarcia umowy, przy czym do zachowania tego treminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem (nowe brzmienie art. 2 ust. 1). Ważny jest zatem sam moment złożenia przez konsumenta stosownego oświadczenia, a nie jego dotarcia do sprzedawcy. To samo się tyczy konsumenta, który zawarł umowę na odległość (art. 7 ust. 2 po nowelizacji).

Ponadto w razie odstąpienia od umowy zawartej umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna
w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie
później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania
przedpłaty (ust. 3 odpowiednio art. 2 i 7 – po nowelizacji).


KONTEKSTY:

Komentarze