Dotychczas Kodeks cywilny, poza ostatnimi zmianami wynikającymi z wprowadzenia w życie podpisu elektronicznego jako równoważnego formie pisemnej, nie regulował wprost ani kwestii złożenia oferty w drodze elektronicznej, ani trybu zawierania umów z wykorzystaniem cyfrowych mediów, takich jak np. Internet. Prowadziło to do wielu sporów interpretacyjnych, dotyczących choćby czasu złożenia oferty czy też czasu związania nią w przypadku dokonania tych czynności drogą elektroniczną.

Sejm znowelizował Kodeks cywilny – głównie w zakresie jego części ogólnej. Oprócz regulacji precyzyjnie definiujących wreszcie takie pojęcia jak przedsiębiorstwo, przedsiębiorca, konsument oraz wprowadzenia prokury jako szczególnego rodzaju pełnomocnictwa, nowe przepisy mają ułatwiać zawieranie umów, upraszczając ich formy.

Ponadto po raz pierwszy wyraźnie uregulowano kwestie składania ofert i zawierania umów drogą elektroniczną. W szczególności do art. 61 kc dodano § 2, który stanowi, iż oświadczenie woli wyrażone w postaci elektronicznej jest złożone innej osobie z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jego treścią.

A zatem ustawodawca przyjmuje, iż w przypadku korzystania z komunikacji elektronicznej, momentem złożenia oświadczenia woli jest już samo wprowadzenie oświadczenia do komputera. Wydaje się, iż ratio legis takiego rozwiązania jest uznanie, iż przekaz elektroniczny ma w zasadzie charakter natychmiastowy. Warunkiem jest jednak, aby przekaz odbył się w taki sposób, aby adresat oferty mógł się z nią zapoznać.

[czytaj więcej…]

NOWELIZACJA KC – PODSUMOWANIE ZMIAN:

 • zmiany w Księdze I – Część Ogólna:

  • wprowadzenie do K.c. zagadnień dotychczas regulowanych przez Kodeks handlowy, tj.: przepisów poświęconych firmie oraz prokurze;
  • zmiany przepisów dotyczących oświadczeń woli, zawarcia umowy jak również formy czynności prawnych;
 • zmiany w Księdze III k.c. – Zobowiązania:

  • zmiany przepisów ogólnych dotyczących zobowiązań jak również przepisów ogólnych o zobowiązaniach umownych;
  • zmiany przepisów dotyczących umowy o roboty budowlane, umowy najmu oraz umowy renty;
 • pozostałe zmiany, tj.:

  • nowa definicja konsumenta;
  • zmiany przepisów dotyczących odpowiedzialności za zobowiązania państwowych i samorządowych osób prawnych;
  • zmiany w Księdze II K.c. – Własność i inne prawa rzeczowe, w zakresie zrzeczenia się własności nieruchomości; oraz
  • zmiany w Księdze IV K.c. – Spadki.


KONTEKSTY:

Komentarze