Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zobowiązał Prezydenta RP oraz prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie do rozpatrzenia wniosków o udzielenie informacji publicznej. Instytucje te jako organy władzy publicznej mają ustawowy obowiązek udzielania takich informacji – orzekł WSA.

Do prezydenta wystąpiła o przedstawienie internetowego adresu strony prezydenckiej, jedna z firm tworzących komercyjne strony do Biuletynu Informacji Publicznej. BIP jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym, przewidzianym w ustawie o dostępie do informacji publicznej z 2001 r. Ustawa nałożyła na wszystkie władze oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne obowiązek udostępnienia w BIP określonych rodzajów informacji. Szulc-Efekt Sp. z o.o z Radomia dysponowała adresem strony tytułowej serwisu prezydenta, ale chodziło o uzyskanie adresu strony podmiotowej BIP. Na skierowane pismo nie przyszła jednak żadna pisemna odpowiedź. Sędzia Małgorzata Jaśkowska zobowiązała prezydenta RP do rozpatrzenia wniosku spółki, stwierdzając, że w świetle konstytucji i wspomnianej ustawy, prezydent RP jest organem władzy publicznej, zobligowanym do udzielania informacji publicznej. Prezydent powinien albo udzielić informacji w ciągu 14 dni, albo wydać odmowną decyzję. W związku z brakiem odpowiedzi na pismo spółki sąd uwzględnił jej skargę (Sygn. II SAB 391/03).

Identyczny wyrok zapadł w sprawie ze skargi Piotra Szkudlarka na bezczynność prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie. Szkudlarek zwrócił się o udostępnienie orzeczenia Sądu Antymonopolowego z uzasadnieniem oraz o informacje, co dalej ze sprawą dotyczącą podwyższenia taksy notarialnej. Wiceprezes SO stwierdził, że udzielanie informacji o postępowaniu sądowym reguluje procedura cywilna, a nie ustawa o dostępie do informacji publicznej i że nie są to informacje publiczne. WSA zobowiązał prezesa SO w Warszawie do rozpatrzenia w ciągu 14 dni wniosku Szkudlarka. Wskazał też, że wyroki sądowe są informacjami publicznymi i ich udostępnianie reguluje ustawa o dostępie do informacji publicznej, a nie art. 525 kpc, dotyczący udostępniania akt uczestnikom postępowania. W przewidywanym terminie prezes SO ma zatem albo udzielić informacji, albo jej odmówić w formie decyzji.

Oba wyroki są nieprawomocne i stronom przysługuje od nich skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

[Źródło: Rzeczpospolita]

Komentarze