Wczoraj pisaliśmy o tym, że na allegro licytowana jest właśnie domena „microsoft.pl”. Dziś, po wejściu na stronę tej aukcji, przywita nas komunikat: „Aukcja została usunięta przez pracownika Allegro (numer aukcji 21517643)”. Widocznie uznano, iż aukcja naruszała prawa Microsoft. Niestety, mimo że można mieć wiele do zarzucenia tej korporacji, trzeba przyznać, że przypuszczalnie Allegro miało podstawy do usunięcia aukcji.

Firma „MICROSOFT ROBERT RUDECKI”, która wystąpiła na licytacji jako dysponent domeny, ma co prawda w nazwie „Microsoft”. Ponadto, ponoć nie oferuje oprogramowania, tylko zioła. Formalnie więc, wykorzystanie znaku towarowego potentata z Redmont w domenie microsoft.pl (a także microsoft.com.pl), nie prowadzi do tzw. konfuzji, czyli sytuacji, w której osoby trzecie mogłyby zostać wprowadzone w błąd co do pochodzenia towarów – poprzez używanie przez dwie różne firmy oznaczenia takiego samego lub podobnego dla takich samych lub podobnych produktów.

Przepis Prawa własności przemysłowej:


Art. 120. 1. Znakiem towarowym może być każde oznaczenie przedstawione w sposób graficzny lub takie, które da się w sposób graficzny wyrazić, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżniania w obrocie towarów jednego przedsiębiorstwa od tego samego rodzaju towarów innych przedsiębiorstw.

2. Znakiem towarowym, w rozumieniu ust. 1, może być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy.

Jako przykład podać można proces Waza (przez „z”) przeciwko Wasa (przez „s”). Paradoksalnie polska firma – ta pisana przez „z” – pozwała znanego szwedzkiego producenta pieczywa chrupkiego (występującącego na naszym rynku poprzez stosowną krajową spółkę używającą nazwy Wasa) o naruszenie znaku towarowego, twierdząc, że ona pierwsza zaczęła używać w Polsce oznaczenia „Waza” (przez „z” i z koroną nad „w”) oraz, co więcej, zarejestrowała go w Urzędzie Patentowym, a więc to Szwedzi naruszają jej prawa poprzez korzystanie z oznaczenia „podobnego” (chrupkie pieczywo sprzedawane pod znakiem towarowym „Wasa” – przez „s” i z koroną nad „s”).

Polski sąd oddalił powództwo „Wazy” właśnie z tego względu, że nie było ryzyka konfuzji w przypadku funkcjonowania na rynku dwóch tak podobnych znaków. W szczególności powód nie oferował wcale na polskim rynku chrupkiego pieczywa (tak jak szwedzka „Wasa”), a jedynie maszyny do jego produkcji. Wyrok zapadł na podstawie nie obowiązującej już obecnie ustawy o ochronie znaków towarowych.

Warto jednak zauważyć, że na gruncie nowych regulacji, obowiązujących w zakresie ochrony znaków towarowych, w sposób szczególny są traktowane tzw. znaków renowmowanych.

Przepis Prawa własności przemysłowej:

Art. 296. 1. Osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone, lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać zaniechania naruszania i usunięcia jego skutków oraz wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a także naprawienia szkody na zasadach ogólnych. Przepis art. 287 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

2. Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy polega na bezprawnym używaniu w obrocie gospodarczym:
(…)
3) znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, zarejestrowanego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jeżeli takie używanie może przynieść używającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego.

„Microsoft” to z pewnością renomowany znak towarowy. Natomiast użycie tej nazwy w członie nazwy domenowej z pewnoscią może przynieść jej dysponentowu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego. Tymbardziej, że wspomniana domena przekierowuje na strony Balta.pl – firmy, która handluje zarówno hardware, jak i software. Relacji handlowych „MICROSOFT ROBERT RUDECKI” z „Balta.pl” można się tylko domyślać.

Komentarze