Pod koniec ub. r. Parlament Europejski (PE) opublikował ważny raport dot. organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi. O tym jak ważny to temat niech świadczy choćby rozbicie jednej z dużych nowelizacji prawa autorskiego w polskim parlamencie III kadencji, gdzie poszło właśnie o tematykę organizacji zbiorowego zarządzania (OZZ)…

Nie łatwiej jest i w tej, IV kadencji Sejmu, z uwagi na silne lobby twórców oraz całkiem pokaźną grupę ekspertów od prawa autorskiego, działających na rzecz OZZ w Sejmie. Raport PE ma w założeniu służyć ujednoliceniu prawa autorskiego dot. OZZ. Ujednolicenie stało się konieczne, jak twierdzi się w raporcie, ze względu na powszechna dygitalizaję i rozszerzenie UE na wschód. Autorzy raportu przyznali, że wiele OZZ w nowych państwach członkowskich posiada pozycję monopolistyczną (dominującą). Jednocześnie PE nie widzi w tym nic złego, pod warunkiem wolnego dostępu do nich przez nowych klientów. Niemniej nowe przepisy będą dotyczyć, jak się wydaje, przede wszystkich prawa konkurencji, aby uniemożliwić OZZ wykorzystywanie pozycji dominującej, ale także zagadnień proceduralnych w tym np. kwestii rozstrzygania sporów autorskich. PE jest zaniepokojony koncentracją w mediach (tą horyzontalną) która ich zdaniem może zagrozić cyrkulacji informacji w sieci. Ważną kwestią jest także indywidualne zarządzanie prawami autorskimi i pokrewnymi. Autorzy raportu są jednak zdania, że zarządzanie to nie może w pełni „wypchnąć” zarządzania zbiorowego, powszechnego dziś wśród OZZ, a jedynie je uzupełnić. Nie powinno też być tu konfliktu między inicjatywami autorskimi prywatnych podmiotów a samymi OZZ. PE wychodzi wprost z założenia, że autor powinien mieć wybór, czy korzystać z systemów indywidualnego zarządzania czy z systemów zbiorowego zarządzania OZZ. PE sugeruje również powołanie publicznego rejestru, dostępnego on-line, w którym znaleźli by się wszyscy autorzy reprezentowani dotychczas przez OZZ.
Pełny tekst raportu pod adresem: http://www2.europarl.eu.int/omk/sipade2?PUBREF=-//EP//NONSGML+REPORT+A5-2003-0478+0+DOC+WORD+V0//EN&L=EN&LEVEL=3&NAV=S&LSTDOC=Y

Komentarze