W dniu 19 grudnia 2003r. CBKE i Portal Nowe Media zorganizowały seminarium dotyczące technicznych i prawnych aspektów podpisu elektronicznego. Wśród prelegentów wystąpili m. inn. pracownicy naukowi CBKE (Dr Wojciech Dubis, Mgr Rafał Cisek), reprezentanci Centrów Certyfikacji (Signet), organizacji branżowych (Mgr Jarosław Mojsiejuk – Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji) oraz Prof. Dr hab. Mirosław Kutyłowski z Politechniki Wrocławskiej. Zapraszamy do zapoznania się z pierwszymi materiałami pokonferencyjnymi, obejmującymi m.inn. nagrania audio niektórych wystąpień.

Na wstępie trzeba powiedzieć, że frekwencja na seminarium dopisała a wśród uczestników znalazły się nawet cztery osoby, mogące się szczycić „posiadaniem” bezpiecznego podpisu elektronicznego, zaopatrzonego w odpowiedni certyfikat wydany przez kwalifikowane centrum certyfikacji. My też czuliśmy się zaszczyceni, bo mimo kilkunastu miesięcy obowiązywania w Polsce regulacji prawnych odnośnie e-sygnatur, do dziś wydano zaledwie nieco ponad sto tzw. kwalifikowanych certyfikatów. Zatem wśród naszych Szanownych Gości aż 4% stanowiły osoby, które w świetle przyjętych w naszym kraju rozwiązań prawnych i technicznych, mogą sygnować dokumenty elektroniczne ze skutkiem zachowania tzw. formy pisemnej zwykłej (zastrzeżonej przez przepisy pod dowolnym rygorem – w tym nieważności).

Zarówno w kuluarach, jak i bezpośrednio po wystąpieniach prelegentów – w ramach panelowych dyskusji – dochodziło do interesującej żarliwej wymiany poglądów. W szczególności zastanawiano się czy należy postawić tezę, iż de lege lata w naszym kraju mamy do czynienia ze schyłkiem podpisu elektronicznego, który m. inn. w wyniku barier natury praktyczno-technicznej, ale również i niedociągnięć ustawodawczych, umiera śmiercią naturalną, czy też może – jak próbowali pocieszaać optymiści – jest wręcz przeciwnie: podpis dopiero raczkuje, a więc jego era dopiero nadejdzie. Trzeba więc tylko trochę poczekać.

W zakresie sporów natury ogólniejszej, można by rzec „konstytucyjno-technicznej”, przedmiotem intensywnej dyskusji stała się postawiona przez Mgr Rafała Ciska (CBKE & Nowe Media) teza, iż warunkiem prawidłowego rozwoju społeczeństwa informacyjnego, jest dążenie do tego, by prawo było w sposób możliwie maksymalny neutralne technologicznie.

Nagrania audio:

 1. (2kB)Dr Wojciech Dubis
  Podpis elektroniczny, podpis cyfrowy

  Konkluzja wystąpienia:

  Spodziewać się raczej należy rozwoju formuły szeroko pojętego podpisu elektronicznego, niż ekspansji podpisu cyfrowego, który preferuje z kolei obowiązująca w Polsce ustawa (co uwidacznia się w nadaniu temu ostatniemu dużo silniejszej „mocy”, jeżeli chodzi o skuytki prawne). Równoczesnie, wobec dopuszczenia przez polskiego ustawodawcę, możliwości odformalizowania obrotu elektronicznego, który może być kształtowany w ramach swobody umów i autnomi woli stron, fakt faworyzowania podpisów cyfrowych w polskiej ustawie o podpisie elektornicznym, nie powinien stanopwić zagrożenia dla dalszego upowszechniania w praktyce elektornicznej formy składania oświadczeń woli i to rozumianej maksymalnie szeroko.

 2. (2kB)Mgr Janusz Kasprzyszyn
  O podpisie własnoręcznym i jego funkcjach

  Konkluzja wystąpienia:

  Słusznym wydaje się postulat, by podpis definiować w prawie poprzez jego funkcję, co daje model chyba najbardziej uniwersalny i praktyczny zarazem.

Zobacz też: program seminarium

Wkrótce dodamy więcej materiałów.

Komentarze