Przedstawiam nagrania video w jakości HD z wystąpieniami uczestników ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „10 Lat Prawa Nowych Technologii we Wrocławiu” zorganizowanej przez Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej (CBKE) i Studenckie Koło Naukowe – Blok Prawa Komputerowego (SKN-BPK). Konferencja odbyła się w dniach 12-13 listopada 2012 r. Patronem medialnym konferencji był Serwis Prawa Nowych Technologii NoweMEDIA.org.pl

Powitanie – prof. dr hab. Jacek Gołaczyński

Otwarcie – prof. dr hab. Adam Jezierski, Rektor UWr.

Otwarcie – dr hab. Włodzimierz Gromski, Dziekan WPAiE UWr.

Ten Years of CBKE: A Friend’s View – prof. Wolfgang Kilian

10 lat CBKE: Dekada pasji i czynu – prof. dr hab. Jacek Gołaczyński

The structure of personal information – prof. Wolfgang Kilian

Developments and Issues Arising in Technology Assisted Dispute Resolution – Graham Ross

A step towards an integrated Europe the new framework of data protection in the EU – dr Attila Kiss

ICT Law as a separate sub-discipline: the beginning of the end or the end of of the beginning? – prof. Joseph A. Cannataci

Postulaty zmian ustawodawczych związane z ratyfikacją przez Polskę konwencji Rady Europy o cyberprzestępczości – dr hab. prof. UMK Andrzej Adamski

Kto mi powie gdzie jestem? Prawne aspekty ponownego wykorzystania danych przestrzennych – dr Krzysztof Siewicz

Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony danych osobowych i jego wpływ na umowy zawierane za pomocą środków komunikacji elektronicznej – dr Paweł Litwiński

Prawna ochrona informacji a outsourcing informatyczny – dr Grzegorz Sibiga

Najistotniejsze bariery w oddziaływaniu rozwiązań informatycznych na funkcjonowanie państw – i jakość życia ich obywateli – dr inż. Kajetan Wojsyk

Praktyka stosowania elektronicznych skrzynek podawczych w administracji publicznej – red.Jacek Orłowski (iTwAdministracji.pl)

Wybrane aspekty obiegu pism sądowych i procesowych w postępowaniu cywilnym w kontekście potrzeb obrotu elektronicznego – dr Arkadiusz Bieliński

Poświadczenie pełnomocnictw i uprawnień osoby podpisującej e-dokument. Certyfikaty atrybutów – Andrzej Ruciński, Unizeto

Nielegalnie uzyskane, legalnie wykorzystane. Dowodowe problemy z dokumentami elektronicznym – dr Berenika Kaczmarek-Templin

Nowe technologie w postępowaniu egzekucyjnym. Stan obecny i kierunki możliwych zmian – sędzia Bogdan Pękalski

Elektroniczny protokół a model pracy sędziego – sędzia Grzegorz Karaś

Centralny Rejestr Aktów Stanu Cywilnego – propozycje de lege ferenda – dr Sylwia Kotecka

Portale dostępowe jako element Elektronicznego Biura Podawczego – dr Dariusz Szostek

Koncepcja automatycznej anonimizacji treści orzeczeń sądowych – dr Adam Haręża

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej o działalności sądów. Uwagi na tle wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-138/11 Compass-Datenbank GmbH przeciwko Republice Austrii – dr Michał Bernaczyk

Prawne aspekty udostępniania usług administracji publicznej w modelu chmury obliczeniowej (Cloud Computing) – dr Wojciech Wiewiórowski

[Prof. Jacek Gołaczyński: „Dekada pasji i czynu”]

Komentarze