[UOKiK] Działania Telekomunikacji Polskiej chroniące interesy użytkowników Internetu przed nadużyciami firm oferujących usługi rozrywkowe są niewystarczające uznał Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

W związku z licznymi skargami konsumentów, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów badał problem tzw. dealerów, czyli specjalnych programów, które instalują się w komputerze użytkownika Internetu w czasie odwiedzin niektórych witryn internetowych. Często bez wiedzy konsumenta przełączają one modem z normalnego numeru dostępowego do Internetu na wielokrotnie drożej taryfikowany 0-700. W efekcie konsumenci otrzymują bardzo wysokie rachunki telefoniczne nie mając świadomości kosztów związanych z określonymi usługami.

Zgodnie z informacjami otrzymywanymi przez UOKiK, Telekomunikacja Polska S.A, która udostępnia numery ze wskaźnikiem 0-700 dostawcom usług rozrywkowych czerpiąc z tego korzyści finansowe, negatywnie rozpatruje reklamacje konsumentów tłumacząc, iż winę za wysokie rachunki ponoszą wyłącznie konsumenci oraz dostawcy usług internetowych.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie zgodził się z powyższą argumentacją i postanowił o wszczęciu postępowania przeciwko TP SA, którego celem jest ustalenie, czy spółka narusza zbiorowe interesy konsumentów poprzez utrudnianie swoim klientom dochodzenia roszczeń oraz utrudnianie im dostępu do rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji o zasadach świadczenia, odpowiedzialności za świadczenie i podmiotach zaangażowanych w świadczenie usług audioteksowych.

W związku z powyższym UOKiK zakwestionował także pobieranie przez Telekomunikację Polska S.A. opłat za usługi audioteksowe o charakterze rozrywkowym, świadczone konsumentom przez podmioty trzecie za pośrednictwem Internetu, zwłaszcza bez uprzedniego zlecenia i zgody konsumenta.

Urząd zarzucił TP S.A. w szczególności stwarzanie formalnych utrudnień w dochodzeniu roszczeń wobec podmiotów trzecich, tj. dostawców usług audioteksowych polegających m.in. na.:

  • pomijaniu w fakturach wyodrębnionej informacji o numerach telefonicznych udostępnianych przez Spółkę na rzecz podmiotów trzecich, oraz nazw identyfikujących te podmioty,
  • uchylaniu się od udzielania konsumentom informacji dotyczących dostawców usług audiotekstowych,
  • bezprawnym i nieuzasadnionym nakładaniu na konsumentów sankcji w postaci zawieszenia świadczenia wszystkich usług telekomunikacyjnych lub rozwiązywaniu tych umów w przypadku niespełnienia obowiązku zapłaty za świadczenia dostawców usług audioteksowych,
  • bezprawnym i nieuzasadnionym nakładaniu na konsumentów sankcji w postaci zawieszenia świadczenia wszystkich usług telekomunikacyjnych lub rozwiązywaniu umów o te usługi w przypadku niespełnienia obowiązku zapłaty za świadczenie usługodawcom audioteksowym przez operatora usługi dostępu do sieci publicznej ,
  • utrudnianiu konsumentom dochodzenia roszczeń poprzez pozbawienie ich w dokumentach umownych informacji handlowej o danych dostawcy usług audioteksowych i zasadach odpowiedzialności za usługi świadczone przez niego.

Ponadto Urząd zarzucił TP S.A. bierność wobec świadczenia usług niezgodnie z przepisami prawa przez dostawcę usług rozrywkowych, łamiącego również umowny zakaz udostępniania treści kontrowersyjnych moralnie i sprzecznych z prawem.

Wobec powyższego Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wezwał Telekomunikację Polską S.A do zajęcia stanowiska wobec przedstawionych zarzutów oraz udzielenia wyjaśnień.

Prezes UOKiK wszczął również postępowanie przeciwko najbardziej kontrowersyjnemu z service providerów audioteksowych – firmie Maxfon zarzucając jej udostępnianie konsumentom treści w sposób naruszający przepisy prawa i dobre obyczaje handlowe.

Zdaniem Urzędu spółka Maxfon świadczy usługi bez zapewnienia bezpieczeństwa ekonomicznego użytkownika m.in. poprzez:

  • nieinformowanie konsumentów w sposób jasny i pełny o zasadach naliczania ceny, oraz trybie i formie dokonania zapłaty,
  • nie zapewnieniu jasnej, zrozumiałej, jednoznacznej w sformułowaniach, informacji o przedsiębiorcy, produkcie i zasadach świadczenia usługi etc. – przed złożeniem zamówienia,
  • wykraczaniu poza zakres zlecenia i w efekcie spełnianie świadczenia niezamówionego, bez uprzedniego wyraźnego zlecenia.

Firmie Maxfon zarzucono również wprowadzania do usług elementów naruszających prawo bądź kontrowersyjnych moralnie lub światopoglądowo.

Zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów postępowanie w sprawie praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów powinno zakończyć się nie później niż w ciągu 2 miesięcy, a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Jeżeli wymaga tego ważny interes konsumentów Prezes Urzędu może nadać decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

Prezes UOKiK może również nałożyć na przedsiębiorców karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do 10 do 1.000 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu decyzji o zakazie stosowania praktyki uznanej za naruszającą zbiorowe interesy.

[źródło: UOKiK]

Komentarze