W kontekście Internetu warto zastanowić się nad zależnością wartości dobra od informacji. Wartość niektórych dóbr jest bowiem oparta na informacji, a innych w ogóle lub prawie w ogóle. Równolegle można przyjąć podział dóbr na produkty, które są fizyczne i usługi, które mają niematerialny charakter.

Na tej podstawie wydzielane są cztery rodzaje dóbr: bazujące na informacji produkty (np. prasa) i usługi (np. doradztwo gospodarcze) oraz niebazujące na informacji produkty (np. surowce) i usługi (np. logistyka). Wśród dóbr materialnych i niematerialnych można wyodrębnić takie, których forma może być zamieniona na cyfrową. Według H.R.Variana należy nazywać je dobrami informacyjnymi (H.R.Varian, Markets for information goods, University of California, Berkeley, październik 1998).

Komentarze