Rząd wykazał się wyjątkową pracowitością tuż przed tegoroczną Wigilią. W dniu 23 grudnia br. Rada MInistrów zakonczyła bowiem swe owocne obrady przyjęciem szergu projektów ustaw. W szczególności między „nawozami” a „pocztą” znalazło się miejsce dla projektu noweli ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskiem i prawach pokrewnych. Przynajmniej tak uplasowany jest projekt tejże ustawy w końcowym podsumowaniu przedświątecznego posiedzenia rządu. A zmiany są ważne – dotyczą bowiem prawnych aspektów „istnienia” utworów w środowiskach cyfrowych (zwłaszcza w sieciach komputrowych).

Wkrótce szerzej omówimy w tym miejscu proponowane przez Rząd zmiany. Na razie, przytaczamy ogólny opis założeń, który znalazł się w urzędowych drukach:

Założeniem projektu nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych jest dostosowanie przepisów obowiązujących na gruncie polskim do postanowień Dyrektywy 2001/29/WE Parlamentu i Rady z 22 maja 2001 r. w zakresie uwzględniającym nowe formy eksploatacji – korzystanie z utworów i przedmiotów praw pokrewnych a pośrednictwem sieci komputerowych oraz technik cyfrowych, katalog obligatoryjnych i fakultatywnych ograniczeń wyłącznych praw twórcy.

Projekt nowelizacji realizuje zasady wysokiego poziomu ochrony własności intelektualnej, zapewnienie ochrony prawa własności obejmującego również własność intelektualną, wolności słowa, zabezpieczenia interesu publicznego, stworzenia dogodnych warunków rozwijania działalności twórczej (godziwe środki dla twórców i godziwe wynagrodzenie).

Wkrótce w tym miejscu znajdzie się dokładniejsze omówienie projektu.

Komentarze