Wczoraj Sąd Apelacyjny w Poznaniu ogłosił wyrok w wielokrotnie opisywanej już przez nas „sprawie Malawi” (o naruszenie praw autorkich w Internecie). SA wydał orzeczenie o charakterze merytorycznym i zmienił wyrok Sądu Okręgowego, który orzekał w pierwszej instancji. Zmiana ma jednak charakter raczej „kosmetyczny” – dotyczy wyłącznie doprecyzowania treści oświadczenia, jakie miał złożyć pozwany w ramach przeprosin za naruszenie prawa autorskiego powódki (pkt I wyroku SA). W pozostałym zakresie SA apelację oddalił, co do zasady podtrzymując więc zaskarżone orzeczenie sądu w niższej instancji (pkt II wyroku SA).

Rozstszygnięcie jest nieco zaskakujące. Stosunkowo trafny wydawał się bowiem przynajmniej ten zarzut apelacji, który podnosił nierozpoznanie przez sąd w I instancji istoty sprawy. Sąd Okręgowy w Poznaniu nie ustalił bowiem w ogóle jaki stosunek prawny łączył strony w zakresie udostępnienia przez pozwanego utworów powódki w Internecie na stronie Malawi.pl.

Treść sentencji wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu:

Sentencji wyroku SA (Malawi.pl)

KONTEKSTY:

Komentarze